Privatumo politika

Privatumo politika

     Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje MB „HR Guide“ įmonei (toliau – „Įmonė“) priklausančioje interneto svetainėje, kurios adresas yra: https://www.hrguide.lt, naudojasi interneto svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“), kurias mes teikiame Jums.

Naršydami internetinėje svetainėje ar naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs, kaip mūsų svetainės vartotojas ar mūsų klientas (toliau – „Vartotojas“, „Klientas“ ar „jūs“), sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas privatumo politikoje pateiktas sąlygas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2. Kas mes esame?

Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Jei turite kokių nors klausimų, paklausimų, prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus šiuo adresu: .

3. Kokių principų mes laikomės?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis:

Kai Jūs juos pateikiate mums, kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, registruojatės mūsų interneto svetainėje, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

 Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto svetaine, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.)

Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų (rekomendacijos).

Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

5. Kaip mes tvarkome jūsų duomenis:

5.1. Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

5.1.1. Jūsų sutikimas;

5.1.2. tarpusavio paslaugų sutartis, kuri numato pagrindą asmens duomenims tvarkyti.

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

Mes ėmėmės reikiamų techninių bei organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.

6. Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis:

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

Atrankos tikslu (Paslaugų teikimas mūsų klientams). Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas, tai yra surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus potencialiems darbdaviams. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis (pvz. specializuotais karjeros socialiniais tinklais (pvz., „LinkedIn“) ir (ar) karjeros portalais (pvz.,  cv online ir pan.)  ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, atliekate užduotis ar testus ir kt.).

Mes tam tikrą informaciją taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, tačiau tokią informaciją Mes rinksime tik tuo atveju, jei Jūs suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį.

Asmens duomenų kategorijos:

Pagrindinė informacija apie kandidatą: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, skype, viber ar whatsapp programų adresai, informacija apie darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai, informacija apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų, informacinių technologijų mokėjimą, vairavimo įgūdžius, informacija apie įgytas galiojančias licencijas, kitas kompetencijas, taip pat kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose. (toliau –  paraiška).

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo ir atliktų praktinių užduočių ar testų rezultatai.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

Jūsų sutikimas – paraiškos teikimas į mūsų darbo pasiūlymų skelbimus, jūs sutinkate, jog bus tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 2 metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikėte mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

Informuojame, kad jums pasirinkus neteikti savo asmens duomenų, atrankos procese dalyvauti negalėsite.

Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.

Asmens duomenų kategorijos:

Pagrindinė informacija apie kandidatą: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, skype, viber ar whatsapp programų adresai informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai, informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų, informacinių technologijų mokėjimą, vairavimo įgūdžius, informacija apie įgytas galiojančias licencijas, kitas kompetencijas, taip pat kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

Jūsų sutikimas – pasibaigus atrankos procesui Jūsų sutikimas (rašytinis ar elektroniniu būdu išreikštas sutikimas) tolimesniam  asmens duomenų tvarkymui.

Gavus Jūsų sutikimą dėl Jūsų duomenų įtraukimo į Bendrovės kandidatų duomenų bazę, Jūsų pateikta informacija  bus saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo atrankos pasibaigimo datos, siekiant ateityje teikti informaciją apie būsimas darbuotojų paieškas ir atrankas. Atrankos pasibaigimo data laikoma darbo sutarties su asmeniu į skelbtą poziciją sudarymo data.

Tiesioginės rinkodaros tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių paslaugas, kurios mūsų nuomone galėtų Jus dominti (pvz. darbo pasiūlymai, renginiai, mokymai, straipsniai ir pan.).

Asmens duomenų kategorijos:

Pagrindinė informacija apie kandidatą: Vardas, pavardė, telefono numeris, išsilavinimas, darbovietė, dabar ir anksčiau užimtos pareigos, elektroninio pašto adresas, skype, viber ar whatsapp programų adresai, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, balso įrašymas, lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašas.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

Jūsų sutikimas – Jūsų užsiregistravimas mūsų puslapyje, Jūsų sutikimas arba sudaryta paslaugų sutartis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome ir naudojame:

Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje, bet ne ilgiau kaip 5 metus, nebent yra gautas Jūsų sutikimas Asmens duomenis saugoti ilgiau.

Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 5 metus,  nebent yra gautas Jūsų sutikimas Asmens duomenis saugoti ilgiau.

Jei su jumis yra sudaryta paslaugų sutartis, jūsų duomenys saugomi iki sutarties galiojimo termino pabaigos, nebent yra gautas Jūsų sutikimas Asmens duomenis saugoti ilgiau.

Vaizdo ir garso fiksavimo techninės priemonės gali būti naudojamos tik prieš tai Jus informavus, jog bus naudojamos atitinkamos priemonės ir daromi įrašai. Vaizdo ir garso fiksavimo techninių priemonių naudojimas turės būti užfiksuotas tarpusavio sutartyje bei pačiame vaizdo ir garso įraše. Vaizdo ir garso įrašai saugomi iki tol kol galioja sutartis su jumis, nebent yra gautas Jūsų sutikimas Asmens duomenis saugoti ilgiau.

7. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kuriems teikiame kandidatų atrankos paslaugą arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti mūsų klientai – jūsų būsimi darbdaviai, personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

8. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

9. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų paraiškoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

10. Slapukai (Cookies)

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio ir įrašomas į lankytojo kompiuterio kietąjį diską (jei lankytojas su tuo sutinka), kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėte, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapių įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Puslapio lankymo statistika kaupiama naudojant Google Analytics priemones.

Savo naršyklėje galite išjungti slapukų išsaugojimo funkcionalumą ir/ar ištrinti slapukus, tačiau tuomet gali neveikti, kai kurios internetinės svetainės funkcijos.

11. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

12. Politikos keitimas

Mes turime teisę atnaujinti ar keisti šią Politiką bet kuriuo metu. Prašome kartas nuo karto apsilankyti svetainėje ir susipažinti su paskutine paskelbta  Politikos versija.

Atnaujinta Politikos versija paskelbta: 2019-07-26